Algemeen Satellietbeelden als hulpmiddel bij het opvolgen van vlaspercelen

26/04/2022

Vanaf dit vlasseizoen zullen Inagro, ILVO en VITO samen met de vlassector werken aan een toekomstgerichte monitoringstool voor vlastelers. Die tool zal hen vanop afstand info geven over de gewasstand van hun vlas en advies verlenen over het optimale zaaitijdstip, eventuele herinzaai en het gebruik van remmers voor een homogene gewasgroei. Dat gebeurt op vraag van de sector, die de (reis)tijd van vlassers voor gewasopvolging op de wijdverspreide percelen opnieuw beheersbaar wil maken.

Bijna alle vlas voor dit seizoen is gezaaid. Bij de vroegst gezaaide percelen staat het vlas ondertussen ook al boven. Voor de vlastelers breekt nu een periode aan van heel veel rondrijden naar hun velden om de groei van hun gewas op te volgen. En nét daarbij wil de monitoringstool de vlastelers ondersteunen.

Vlasopvolging

Vlas gedijt het best op vruchtbare gronden en kan maar om de zes tot acht jaar op hetzelfde perceel geteeld worden. Daardoor verspreiden vlassers hun percelen noodgedwongen over de hele leem- en zandleemstreek, van Noord-Frankrijk over België tot Nederland. Om hun gewassen op te volgen, zijn ze al snel enkele dagen per week onderweg. En opvolging is belangrijk, want vlas is een gewas met een kort groeiseizoen dat snel reageert op bijvoorbeeld heterogeniteit in de bodem. Daarom heeft de sector nood aan een systeem dat teeltopvolging vanop afstand mogelijk maakt, met een goed waarschuwingssysteem dat snelle, accurate teeltbeslissingen faciliteert.

Monitoringstool op basis van satellietbeelden

De monitoringstool wordt ontwikkeld in het kader van het VLAIO LA-traject Flaxsense 2.0 en zal beschikbaar zijn via het bestaande WatchITgrow-webplatform. Hierbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van satellietbeelden. De tool moet vooral tonen welke percelen of zones binnen een perceel een afwijkende groei vertonen, zodat de vlasser tijdig kan ingrijpen. Daarnaast wil de tool voorspellen wat het optimale zaaitijdstip is (op basis van het bodemvochtgehalte) en waar de groei van het gewas wel of niet geremd moet worden. Vlassers willen immers een homogene oogst met goede vezelkwaliteit. Daarvoor moet het gewas gelijkmatig en vooral niet te snel groeien.

LA-traject Flaxsense 2.0

Om in de monitoringstool de gewasgroei te kunnen koppelen aan het juiste teeltadvies, zal door ILVO een bestaand vlasgroeimodel worden gekalibreerd en gevalideerd. Daarvoor zullen Inagro en ILVO dit jaar, en ook de komende jaren, twintig praktijkpercelen vlas zowel vanop de grond als met satellietbeelden opvolgen.

Op een aantal van deze percelen stond dit voorjaar ook al een bodemsensor om het bodemvochtgehalte te meten. Deze data zullen gebruikt worden om na te gaan of via het gebruik van bodemvochtkaarten en satellietbeelden, in combinatie met weersvoorspellingen, er ook adviezen kunnen opgesteld worden over het ideale zaaitijdstip.

Daarnaast hebben zowel Inagro als ILVO vorige maand een specifieke vlasproef uitgezaaid om het verschil in groei tussen variëteiten na te gaan en de impact van een groeiregulator op de groei van het vlas te meten en te modelleren. Die proeven zullen met dronebeelden worden opgevolgd. Met die data zal een beslissingsondersteunende tool opgezet worden rond het remmen van het vlas, zodat vlassers onderbouwd kunnen beslissen of remming al dan niet (pleksgewijs) nodig is.

De komende 4 groeiseizoenen zullen Inagro, ILVO en VITO hiervoor nauw samenwerken. Zodra het model op punt staat, worden de satellietbeelden en het bijbehorende teeltadvies toegankelijk gemaakt voor vlastelers via een digitale vlastool op het webplatform WatchITgrow.

Wil je al eens een kijkje nemen op het WatchItGrow-platform, dit kan via deze link: https://watchitgrow.be/nl (gratis na registratie met je e-mailadres).

Het VLAIO LA-traject Flaxsense 2.0 verloopt in samenwerking met en met de steun van

Flaxsense partners


Vragen?

Contacteer ons

Simon Cool

Coördinator Living Lab Agrifood Technology

Jonathan Van Beek

Onderzoeker ILVO